PVC Gate Valves

172 items

1-1/2 PVC Gate Valve Thd Viton
 • R&R Item #: RG2031015
 • Mfg Item: 2031-015
 • Manufacturer: Spears
 
2 Buna Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTBRK020
 • Mfg Item: GT-BRK-020
 • Manufacturer: Spears
 
4 Viton Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTVRK040
 • Mfg Item: GT-VRK-040
 • Manufacturer: Spears
 
1-1/2 PVC Gate Valve Thd Buna
 • R&R Item #: RG2011015
 • Mfg Item: 2011-015
 • Manufacturer: Spears
 
2 PVC Gate Valve Thd Buna
 • R&R Item #: RG2011020
 • Mfg Item: 2011-020
 • Manufacturer: Spears
 
3/4 PVC Gate Valve (Soc) Buna
 • R&R Item #: RG2012007
 • Mfg Item: 2012-007
 • Manufacturer: Spears
 
1 PVC Gate Valve (Soc) Buna
 • R&R Item #: RG2012010
 • Mfg Item: 2012-010
 • Manufacturer: Spears
 
1-1/4,1-1/2 EPDM Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTERK015
 • Mfg Item: GT-ERK-015
 • Manufacturer: Spears
 
1/2 PVC Gate Valve Thd Buna
 • R&R Item #: RG2011005
 • Mfg Item: 2011-005
 • Manufacturer: Spears
 
2-1/2 PVC Gate Valve Flg Buna
 • R&R Item #: RG2013025
 • Mfg Item: 2013-025
 • Manufacturer: Spears
 
1 EPDM Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTERK010
 • Mfg Item: GT-ERK-010
 • Manufacturer: Spears
 
2 EPDM Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTERK020
 • Mfg Item: GT-ERK-020
 • Manufacturer: Spears
 
2-1/2,3 EPDM Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTERK030
 • Mfg Item: GT-ERK-030
 • Manufacturer: Spears
 
4 EPDM Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTERK040
 • Mfg Item: GT-ERK-040
 • Manufacturer: Spears
 
1/2 Buna Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTBRK005
 • Mfg Item: GT-BRK-005
 • Manufacturer: Spears
 
1/2, 3/4, 1 PVC Gate Valve Oper Nut
 • R&R Item #: RGGTN005
 • Mfg Item: GTN-005
 • Manufacturer: Spears
 
1-1/4,1-1/2,2 PVC Gate Valve Oper N
 • R&R Item #: RGGTN012
 • Mfg Item: GTN-012
 • Manufacturer: Spears
 
3/4 Buna Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTBRK007
 • Mfg Item: GT-BRK-007
 • Manufacturer: Spears
 
3 PVC Gate Valve Operator Nut
 • R&R Item #: RGGTN030
 • Mfg Item: GTN-030
 • Manufacturer: Spears
 
1 Buna Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTBRK010
 • Mfg Item: GT-BRK-010
 • Manufacturer: Spears
 
4 PVC Gate Valve Operator Nut
 • R&R Item #: RGGTN040
 • Mfg Item: GTN-040
 • Manufacturer: Spears
 
1-1/4,1-1/2 Buna Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTBRK015
 • Mfg Item: GT-BRK-015
 • Manufacturer: Spears
 
1/2 Viton Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTVRK005
 • Mfg Item: GT-VRK-005
 • Manufacturer: Spears
 
3/4 Viton Gate Valve Repair Kit
 • R&R Item #: RGGTVRK007
 • Mfg Item: GT-VRK-007
 • Manufacturer: Spears
 
Page:
1
2
3
4
of
8